اجرای سنگ کوبیک

روش اجرای یک سنگ فرش کوبیک بسیار راحت می باشد چرا که این سنگ را به صورت خشکه چینی کار می کنند. روند اجرای سنگ کوبیک به این صورت است که ابتدا زیر سازی را برای جلوگیری از نشست کردن سنگ کوبیک انجام می دهند و سپس روی آن ماسه شسته تر را به ارتفاع حداقل 10 سانتی متر پهن می کنند و آن را ریسمان بندی کرده تا سطح به اندازه ای که می خواهند صاف شود و سپس سنگ کوبیک را روی ماسه ها با فاصله ی مشخص و دقیق می چینند و بعد یا بوسیله ریسمان یا شمشه و کوبیدن با چکش سنگ ها را با هم همسطح می کنند، بعد از آن نوبت به بند کشی می رسد تا سنگ های کار شده مسطح و منظم باشند.